بیانیه اتحادیه اروپا

۱۶بهمن
واکنش وزارت خارجه ایران به بیانیه اتحادیه اروپا

واکنش وزارت خارجه ایران به بیانیه اتحادیه اروپا

وزارت امور خارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا درخصوص ایران گفت: فعالیت های دفاعی ایران صرفا دفاعی، بازدارنده و بومی است.