بیانات رهبری درباره انتخابات

۰۶اسفند
بیانات رهبری درباره انتخابات نشان از رضایت داشت؟

بیانات رهبری درباره انتخابات نشان از رضایت داشت؟

رهبر معظم انقلاب چند روز قبل و بعد از انتخابات بیاناتی درباره انتخابات و حتی نحوه انتخاب نمایندگان برای تشکیل مجلس قوی داشتند.