بیانات اخیر مقام معظم رهبری

۱۹آبان
پیگیر گنجانده شدن اسناد لانه جاسوسی آمریکا در کتب درسی هستیم/ انتشار اسناد جاسوسی شیطان بزرگ؛ حرکت در جهت مقابله با تفکرآشتی با کدخدا

پیگیر گنجانده شدن اسناد لانه جاسوسی آمریکا در کتب درسی هستیم/ انتشار اسناد جاسوسی شیطان بزرگ؛ حرکت در جهت مقابله با تفکرآشتی با کدخدا

گودرزی با اشاره به اینکه پیگیر گنجانده شدن اسنادلانه جاسوسی آمریکا در کتب درسی هستند، گفت: انتشار اسناد جاسوسی شیطان بزرگ، حرکت در جهت مقابله با تفکر آشتی با کدخدا است.