بي نظير سياوشي

۳۱تیر
خانه های کودک شهرستان شمیرانات روزانه میزبان ۲۵۰ کودک است

خانه های کودک شهرستان شمیرانات روزانه میزبان ۲۵۰ کودک است

۲۳ خانه کودک در محلات شمال تهران فعال است که به طور میانگین روزانه میزبان بیش از ۲۵۰ کودک هستند.