بيکاري

۰۹بهمن
مشکل بیکاری گره کور نیست / گرانی و تحریم را فقط مردم حس میکنند نه مسئولان کاخ نشین

مشکل بیکاری گره کور نیست / گرانی و تحریم را فقط مردم حس میکنند نه مسئولان کاخ نشین

امام جمعه پیشوا گفت: مشکل بیکاری گره کوری نیست که باز نشود؛ هر سازی شما زدید مردم همراهی کردند، گرانی و تحریم را تنها مردم حس کردند؛ شما این دردها را حس نکردید چراکه از وضعیت محل سکونت شما مشخص است که نمی‌دانید درد چیست.