بيماري كه پوستتان را كلفت مي‌كند

۳۰آذر
بیماری که پوستتان را کلفت می‌کند

بیماری که پوستتان را کلفت می‌کند

“اسکلرو درمی” نوعی بیماری کمیاب است که پوست بیمار را کلفت و سفت می‌کند این بیماری بیشتر قسمت‌های بدن را درگیر کرده و باعث ناتوانی فرد می‌شود.