بيمارستان

۱۱آذر
مراجعه به کلینیک‌های بیمارستان شهید ستاری از مرز ١٧٠٠ گذشت

مراجعه به کلینیک‌های بیمارستان شهید ستاری از مرز ١٧٠٠ گذشت

رئیس بیمارستان شهید ستاری قرچک گفت: از ابتدای راه‌اندازی تا پایان مهرماه سال جاری ١٣ هزار نفر به اورژانس و ١٧٠٠ بیمار به درمانگاه‌های این مرکز مراجعه داشته‌اند.

۳۱شهریور

جزییاتی از عمل و هزینه های پزشکی میرحسین موسوی

در ۱۰ روز گذشته نیز در سه بیمارستان مختلف، وی و همسرش تحت آزمایش های کلی، جزیی و چکاب قرار گرفته اند که آزمایش ها نشان داد مشکل جدی به جز کهولت سن در وی وجود ندارد.