بيمارستان شهيد ستاری

۱۱آذر
مراجعه به کلینیک‌های بیمارستان شهید ستاری از مرز ١٧٠٠ گذشت

مراجعه به کلینیک‌های بیمارستان شهید ستاری از مرز ١٧٠٠ گذشت

رئیس بیمارستان شهید ستاری قرچک گفت: از ابتدای راه‌اندازی تا پایان مهرماه سال جاری ١٣ هزار نفر به اورژانس و ١٧٠٠ بیمار به درمانگاه‌های این مرکز مراجعه داشته‌اند.