بيداري اسلامي

۲۲اردیبهشت

انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی با اضافات در نمایشگاه کتاب

چاپ سوم کتاب انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی درباره موج چهارم بیداری اسلامی به قلم دکتر موسی نجفی با حدود ۳۰۰ صفحه اضافات در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران ارائه می شود.