بوکسینگ آسیا

۲۱خرداد
بیانیه‌ ی نفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا در مورد مدیریت منوچهری

بیانیه‌ ی نفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا در مورد مدیریت منوچهری

با صدور حکمی از سوی بهتری (رئیس فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی)، محمد قاسم منوچهری به سمت رئیس انجمن کیک بوکسینگ فدراسیون منصوب و مشغول به کار شد.