بوکسور سنگین وزن

۱۵خرداد
محمد علی کلی قهرمان بوکس جهان درگذشت

محمد علی کلی قهرمان بوکس جهان درگذشت

اسطوره بوکس سنگین وزن جهان درگذشت.