بوکسور روانی

۱۱تیر
بوکسور روانی زنش را کشت + عکس

بوکسور روانی زنش را کشت + عکس

بوکسور مشهور انگلیسی در پی جر و بحث و درگیری با همسرش ، با ضربات مشت وی را کشت.