بومی یا غیر بومی مسئله این است!؟

۰۵آبان
بومی یا غیر بومی مسئله این است!؟

بومی یا غیر بومی مسئله این است!؟

با توجه به جابجایی مقامات ارشد در تهران بطبع مسئولین اجرایی در شهرستان ها نیز از این قائله مستثنی نبوده و با توجه به سلایق و کارآمد و توانمندی  در صف جابجایی قرار می گیرند.