بومیان افریقا

۲۷خرداد
چهره های بومیان آفریقا

چهره های بومیان آفریقا

در این گزارش نگاهی داریم به نوع پوشش و آرایش چهره بومیان در کشورهای مختلف آفریقایی.