بومهن پردیس

۱۹شهریور
تکذیب ابقاء شهردار بومهن توسط فرمانداری این شهرستان

تکذیب ابقاء شهردار بومهن توسط فرمانداری این شهرستان

روزنامه همشهری ، خبری مبنی بر ابقا شهرداران شهرهای پردیس وبومهن منتشر کرد در حالی که فرمانداری این شهرستان آن را تکذیب نمود.