بولت

۰۶اردیبهشت
بولت، انکر بولت و کوپلر

بولت، انکر بولت و کوپلر

اصطلاحات پیچ و بولت در بعضی مواقع با هم قابل استفاده هستند و تمایز بین آنها می تواند پیچیده باشد، با این حال و به زبان ساده، یک بولت از بین مواد ثابت شده در کنار هم عبور می کند در حالی که یک پیچ به طور مستقیم درون آنها قرار می گیرد.