بوستان ولیعصر

۰۵خرداد
پروژه های عمرانی نیمه تمام در سال ۹۸ بهره‌برداری می‌شود

پروژه های عمرانی نیمه تمام در سال ۹۸ بهره‌برداری می‌شود

رئیس شورای اسلامی شهر شهرستان قدس گفت: اولویت شورای اسلامی اتمام پروژه های عمرانی نیمه تمام سال های ۹۶ و ۹۷ در سال ۹۸ است.