بوستان های شهر کهریزک

۲۰آذر
آغاز طرح پیرایش پاییزی فضای سبز بوستان‌های شهر کهریزک

آغاز طرح پیرایش پاییزی فضای سبز بوستان‌های شهر کهریزک

با سرد شدن هوا، هرس پاییزی فضای سبز شهرکهریزک آغاز شد.