بوستان شیرین

۰۱آذر
فرشی از گل‌های پاییزی در بوستان شیرین کهریزک پهن شد

فرشی از گل‌های پاییزی در بوستان شیرین کهریزک پهن شد

طرح فرش گل‌های پاییزی به‌منظور تلطیف و افزایش زیبایی فضاهای عمومی شهر کهریزک، در بوستان شیرین به اجرا در آمد.