بوستان شهید پاکنهاد

۲۱اردیبهشت
بازدید شهردار کهریزک از مراحل بهسازی بوستان شهید پاکنهاد

بازدید شهردار کهریزک از مراحل بهسازی بوستان شهید پاکنهاد

شهردار کهریزک از پیشرفت عملیات بهسازی بوستان شهید پاکنهاد ابراز رضایت کرد.