بوستان شهر

۲۲مرداد
شهرداری کهریزک پیشگام در نام گذاری بوستان شهر به نام خبرنگار

شهرداری کهریزک پیشگام در نام گذاری بوستان شهر به نام خبرنگار

در آیین تجلیل از اصحاب رسانه ری از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزک بوستان در حال تاسیس روستای کریم آباد به نام بوستان خبرنگار نام‌گذاری شد.