بوستان شاهد

۲۷مرداد
رقابت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در بوستان شاهد منطقه ۱۵

رقابت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها در بوستان شاهد منطقه ۱۵

دومین مرحله رقابت پدربزرگ ها و مادربزرگ ها با نام مسابقات نشاط سالمندی در بوستان شاهد منطقه ۱۵ عصر امروز برگزار می شود.