بوستان بانوان شهر قدس

۱۶بهمن
فاز اول بوستان بانوان شهر قدس افتتاح شد

فاز اول بوستان بانوان شهر قدس افتتاح شد

معاونت خدمات شهری گفت: زیبایی‌های داخلی، دیواره‌ها و استفاده از المان مشاهیر زن بخشی از ظرافت به کار رفته در این پارک بوده که در کنار تجهیزات و فضاهای پیش‌بینی شده موجب شده که پارکی مدرن ویژه بانوان شهرستان قدس است.