بوستان آفتاب کهریزک

۰۴شهریور
قوچ های سنگی مهمان بوستان آفتاب کهریزک شدند

قوچ های سنگی مهمان بوستان آفتاب کهریزک شدند

در راستای زیباسازی بوستان های شهر سه المان سنگی قوچ در محوطه آبنمای بوستان آفتاب شهر کهریزک جانمایی و نصب شد.