بورس های جهان

۲۱آبان
وضعیت بورس‌های جهان در بیستم آبان ماه

وضعیت بورس‌های جهان در بیستم آبان ماه

بیشتر شاخص های مهم بورسی آمریکا قرمزپوش شدند.