بورس بازی

۱۰شهریور
دولت چه تضمینی به خریداران اوراق سلفی نفتی می‌دهد؟
«تهران نیوز» بررسی کرد؛

دولت چه تضمینی به خریداران اوراق سلفی نفتی می‌دهد؟

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: در شرایط کنونی دولت با عرضه اوراق سلفی نفتی می‌خواهد به نوعی نقدینگی به دست آورد اما سوال مهم اینجاست که دولت برای کسب سود خریداران اوراق سلفی نفتی چه تضمینی می‌دهد؟