بورس ایران

۱۵آبان
دولت بعدی آمریکا برابر مردم ایران تسلیم می‌شود

دولت بعدی آمریکا برابر مردم ایران تسلیم می‌شود

حسن روحانی گفت: دولت بعد آمریکا هر کسی که باشد، در برابر ملت ایران تسلیم خواهد شد و راهی جز این ندارند. آن‌ها تسلیم فشار افکار عمومی، مقاومت و صبر ملّت ایران خواهند شد.