بورسیه روحانی

۱۷تیر
بورسیه و ما ادراک البورسیه

بورسیه و ما ادراک البورسیه

درحالی که مجموعه کتابها، مقالات و فعالیتهای‌سیاسی و مذهبی حسن روحانی با ذکر تاریخ در سایت‌های مرتبط باوی درج شده است، همواره زمان تحصیل او درانگلستان بدون ذکر تاریخ آمده است.