بود/ 9 دی روز پیروزی

۰۶دی
هوای نفس خاستگاه فتنه‌گران ۸۸ بود/ ۹ دی روز پیروزی بصیرت بر فتنه بود

هوای نفس خاستگاه فتنه‌گران ۸۸ بود/ ۹ دی روز پیروزی بصیرت بر فتنه بود

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس نهم گفت: هوای نفس خاستگاه فتنه‌گران ۸۸ بود و متأسفانه عده‌ای از این هوای شیطانی پیروی کردند.