بودیم(

۳۰آبان
اگر در زمان امام حسین (ع) بودیم؛ حسینی می شدیم؟

اگر در زمان امام حسین (ع) بودیم؛ حسینی می شدیم؟

حادثه کربلا را یکی از اوراق باطل شده دفتر تاریخ حساب نمی‌کنند بلکه آن را تاریخ زنده و جاری انسان می‌دانند و دست از تکاپوی دائمی خود برای همراهی با جریان حقیقت در عاشورای زمان خود کوتاه نمی‌کنند.