بودند

۰۹دی
فتنه گران ۸۸ فریب کار و قدرت طلب بودند/ خاتمی و هاشمی اگر راست می گفتند دوباره وارد انتخاباتی که مجری آن احمدی نژاد بود نمی شدند

فتنه گران ۸۸ فریب کار و قدرت طلب بودند/ خاتمی و هاشمی اگر راست می گفتند دوباره وارد انتخاباتی که مجری آن احمدی نژاد بود نمی شدند

مادر یکی از کشته شدگان منتسب جریان فتنه گفت: کسانی که به مردم دروغ گفتند و جوانها را با مزخرفاتی مثل تقلب فریب دادند پاسخ گوی خونهای ریخته شده ای مثل فرزند من باشند.