بودجه98

۰۴شهریور
روغن ریخته‌ای که دولت نذر امامزاده کرد

روغن ریخته‌ای که دولت نذر امامزاده کرد

رئیس جمهور مدعی وابستگی ۹.۹ درصدی بودجه ۹۸ به نفت شده که هم رقم واقعی این موضوع حداقل ۲۴.۲ درصد است و هم کاهش وابستگی بودجه به نفت در سال های اخیر بخاطر تحریم های آمریکاست.