بودجه95

۱۶بهمن
دیوان محاسبات تمام تخلفات “بودجه ۹۵” را مطرح نکرده است

دیوان محاسبات تمام تخلفات “بودجه ۹۵” را مطرح نکرده است

تخلفات دولت در بودجه ۹۵ فراتر از گزارش دیوان محاسبات است و دیوان محاسبات مجلس در گزارش تفریغ بودجه ۹۵، تمام تخلفات را مطرح نکرده است. حدود ۷ هزار تخلف در بودجه ۹۵ صورت گرفته که صدایش درنیامده است.