بودجه ۹۸ در مدیریت شهری

۲۳اسفند
جوانان سرمایه‌های پنهان برای مدیریت کشور هستند

جوانان سرمایه‌های پنهان برای مدیریت کشور هستند

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه جوانان سرمایه‌های پنهان برای مدیریت کشور هستند، گفت: در دولت، پروژه هایی را که می توان به بخش‌های غیردولتی واگذار کنند، تعریف شود.