بودجه پژوهش

۰۷دی
قول دولت برای تزریق بودجه میلیاردی در سال ۹۶/ ایجاد شبکه پژوهش مشترک بین وزارت بهداشت و علوم

قول دولت برای تزریق بودجه میلیاردی در سال ۹۶/ ایجاد شبکه پژوهش مشترک بین وزارت بهداشت و علوم

معاون پژوهش فناوری وزارت علوم گفت با اشاره به قول دولت برای تزریق ۲ هزار میلیارد تومان به بودجه پژوهش از ایجاد شبکه پژوهش مشترک بین وزارت بهداشت و علوم خبر داد.