بودجه های میلیاردی

۲۸فروردین
بودجه های عظیمی که دردی از فرهنگ شهر دوا نکرد

بودجه های عظیمی که دردی از فرهنگ شهر دوا نکرد

شهرداری تهران در طول سال های گذشته بودجه های میلیاردی را به حوزه فرهنگ اختصاص داده است، اما این بودجه نتوانسته دردی از « فرهنگ شهر» دوا کند.در پاسخ به چرایی این موضوع می توان به اقدامات جزیره ای و فقدان استراتژی در این حوزه اشاره و دلیل آن را صفر بودن جدول برنامه ریزی « فرهنگ» در شهرداری تهران دانست. چرا شهرداری تهران با وجود صرف هزینه های میلیاردی در این حوزه همچنان « بودجه» را بدون « برنامه» به حوزه فرهنگ تخصیص می دهد سوالیست که در این گزارش به آن می پردازیم.