بودجه شرکتهای دولتی

۱۵آبان
گزارش بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه شد

گزارش بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه شد

گزارش بودجه شرکتهای دولتی در سال ١۴٠٠ امروز طی نامه‌ای از سوی معاون رییس جمهور به رییس مجلس ارایه شد.