بودجه سنواتی

۲۷آذر
افزایش حقوق و عیدی سال ۹۹

افزایش حقوق و عیدی سال ۹۹

سازمان برنامه و بودجه در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال ۹۹ میزان افزایش حقوق و عیدی کارکنان دولت را پیشنهاد کرد.