بودجه‌هاي دولتي

۲۱اردیبهشت
واکنش شدید به ساخت «فاطما گل» ایرانی

واکنش شدید به ساخت «فاطما گل» ایرانی

روزنامه جوان با انتقاد از ساخت نسخه ایرانی فاطما گل نوشت: قسم روباه را باور کنیم یا دم خروس را؟ تمام انتقادها به سطحی بودن سریال‌های ترکی و خانمان برانداز بودن آنها را یک طرف بگذارید و اینکه قرار است نسخه ایرانی سریال «‌فاطما گل» در ایران ساخته شود را طرفی دیگر.