بودایی

۰۱خرداد
پیش‌گویی جنگ‌های آخرالزمانی

پیش‌گویی جنگ‌های آخرالزمانی

میتریه، موعود منجی در آیین بوداست که متون مقدس همۀ سنت‌های بودایی، آمدن او را پیش‌گویی کرده‌اند.