بوجه

۰۷فروردین
بودجه شهرداری شهر صالحیه افزایش یافت

بودجه شهرداری شهر صالحیه افزایش یافت

رئیس شورای اسلامی شهرصالحیه گفت: عملکرد شهرداری شهرصالحیه به خوبی نمایانگر این است که مجموعه مدیریت شهری از برنامه بودجه جلوتر است.