بهینه‌سازی مصرف سوخت

۰۹شهریور
شخصیت باثبات “آقای رشوه ایران”

شخصیت باثبات “آقای رشوه ایران”

“گویا صدور حکم به‌خاطر ارتشا نیز نتوانسته است “شخصیت با ثبات” مهدی هاشمی را دچار تزلزل نماید. او “شاید” از داخل زندان نیز به یاد روزهای خوش بهینه‌سازی مصرف سوخت و استات‌اویل و … دوست دارد میانه‌ای با رشوه برقرار کند ؛”به حسب عادت”