بهورزان

۲۷خرداد
بازآموزی بهورزان در بهارستان

بازآموزی بهورزان در بهارستان

جلسه آموزشی بازآموزی بهورزان فعال در شهرستان بهارستان توسط شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.