بهنام ملکی

۱۱تیر
پیش فروش مسکن در بورس درمان موقت است
کارشناس اقتصادی:

پیش فروش مسکن در بورس درمان موقت است

یک کارشناس اقتصادی گفت: جمعیت در تهران رو به افزایش است اما عرضه مسکن و زمین محدود است. مسئولین به ناچار برای تأمین مسکن افراد محدوده شهر را تخریب می‌کنند و به صورت موقت یکسری از مشکلات را کاهش می‌دهند.