بهمن خظیبی

۳۰آبان
ضرورت های اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تلفات آنفلوانزای پرندگان

ضرورت های اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تلفات آنفلوانزای پرندگان

سرپرست فرمانداری قرچک با توجه به‌پیش رو بودن فصل سرما و شیوع احتمالی بیماری آنفلوانزای پرندگان، نسبت به شناخت کانون آلودگی این بیماری و ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه جهت کاهش احتمالی میزان خسارات، دستوراتی را صادر کرد.