بهشت و جهنم

۰۴آذر
«صلوات» شعار عشق و وحدت است

«صلوات» شعار عشق و وحدت است

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با بیان این‌که صلوات شعار عشق و شعار پیوست است، گفت: صلوات نشانه شیعه دنباله‌رو بودن و پیرو محض بودن است و باید همواره این پیرو بودن باید نمود داشته باشد.