بهشت سکینه کرج

۰۴شهریور
خاکسپاری در کرج با موسیقی و دست و جیغ ! + فیلم

خاکسپاری در کرج با موسیقی و دست و جیغ ! + فیلم

مراسم خاکسپاری در کرج که مربوط به یکی از اعضای عرفان انحرافی حلقه بود با واکنش های انتقادی مواجه شد.