بهساز معابر

۱۰تیر
بهسازی معابر جنوب تهران

بهسازی معابر جنوب تهران

خیابان‌های اردستانی و ابراهیمی منطقه ۱۵ تهران با اجرای آسفالت مکانیزه و تعویض جداول و انهار بهسازی شد.