بهسازی راسته ماهی فروشان

۰۷مهر
بهسازی راسته ماهی فروشان برای آرام سازی میدان بهارستان

بهسازی راسته ماهی فروشان برای آرام سازی میدان بهارستان

هادی صادقی با تاکید براینکه تلاش شده تا بهسازی و ساماندهی های صورت گرفته در این راسته در رنگ فیروزه ای و کاشی های مسجد سپهسالار همخوانی داشته باشد، ادامه داد: حدود ۲۰ دهنه مغازه در این طرح با توجه به داشتن مشکلات عدیده در نما و کرکره ساماندهی و بهسازی شد.