بهسازي

۰۹دی
جدول‌گذاری و بهسازی بیش از ۱۴ هزار مترمربع از انهار فرسوده قرچک

جدول‌گذاری و بهسازی بیش از ۱۴ هزار مترمربع از انهار فرسوده قرچک

شهردار قرچک از جدول‌گذاری و بهسازی بیش از ۱۴ هزار مترمربع از انهار فرسوده شهر قرچک خبر داد.